Press "Enter" to skip to content

12.1: Dodawanie pozostałych formantów interfejsu użytkownika

Cele lekcji

Po zakończeniu tej lekcji…

  • Poznasz kilka nowych formantów, które można umieszczać w formularzach.

 

Świat gry jest już gotowy, więc możesz zacząć go łączyć z interfejsem użytkownika, co pozwoli graczowi poruszać się, walczyć z potworami i wypełniać zadania.

Zaraz dodasz kolejne przyciski pozwalające graczowi na wykonywanie czynności oraz pola wyboru (RichTextBox) i widoki (DataGridView) umożliwiające obserwowanie tego, co się dzieje z graczem.

 

Dodawanie pozostałych formantów interfejsu użytkownika na ekranie

Jeśli poniższe operacje są zbyt skomplikowane, załączam film, na którym pokazuję dodawanie formantów do formularza gry i zmianę ich właściwości.

 

 

Etap 1: Uruchom aplikację Visual Studio i otwórz swoje rozwiązanie.

 

Etap 2: W projekcie SuperAdventure prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję SuperAdventure.cs i wybierz polecenie Open lub View Designer.

 

Etap 3: Tak samo jak w przypadku dodawania etykiet do pozycji Hit Points i Gold musisz przeciągnąć formanty do formularza i zmodyfikować odpowiednie właściwości.

Dodawanie jednego formantu Label

Określ następujące wartości:

Formant Label
Text X Y
Select action 617 531

Dodawanie dwóch formantów ComboBox

Określ następujące wartości:

Formanty Combobox
Name X Y
cboWeapons 369 559
cboPotions 369 593

 

Dodawanie sześciu formantów Button

Określ następujące wartości:

Formanty Button
Name Text X Y
btnUseWeapon Use 620 559
btnUsePotion Use 620 593
btnNorth North 493 433
btnEast East 573 457
btnSouth South 493 487
btnWest West 412 457

 

Dodawanie dwóch formantów RichTextBox

Określ następujące wartości:

Formanty RichTextBox
Name X Y Width Height ReadOnly
rtbLocation 347 19 360 105 TRUE
rtbMessages 347 130 360 286 TRUE

 

Dodawanie dwóch formantów DataGridView z grupy Data w obszarze Toolbox

Po wybraniu pozycji DataGridView zostanie wyświetlone menu podręczne zawierające kilka opcji. Usuń zaznaczenie opcji Enable Adding, Enable Editing i Enable Deleting.

Określ następujące wartości:

Formanty DataGridView
Name X Y Width Height
dgvInventory 16 130 312 309
dgvQuests 16 446 312 189

 

W przypadku obydwu wystąpień formantów DataGridView należy określić jeszcze poniższe właściwości:

ReadOnly = True

EditMode = EditProgramatically

AllowUsersToAddRows = False

AllowUsersToDeleteRows = False

AllowUsersToResizeRows = False

Enabled = False

MultiSelect = False

RowHeadersVisible = False

 

Podsumowanie

Do naszej gry dodaliśmy kilka nowych typów formantów.

Formanty ComboBox umożliwiają wybieranie broni lub mikstury, które zostaną użyte podczas walki. Formanty RichTextBox pozwalają na wyświetlanie informacji o położeniu gracza i jego statusie. Natomiast formanty DataGridView wyświetlają przedmioty i zadania gracza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *