Press "Enter" to skip to content

12.1: Dodawanie pozostałych formantów interfejsu użytkownika

Cele lekcji

Po zakończeniu tej lekcji…

  • Poznasz kilka nowych formantów, które można umieszczać w formularzach.

 

Świat gry jest już gotowy, więc możesz zacząć go łączyć z interfejsem użytkownika, co pozwoli graczowi poruszać się, walczyć z potworami i wypełniać zadania.

Zaraz dodasz kolejne przyciski pozwalające graczowi na wykonywanie czynności oraz pola wyboru (RichTextBox) i widoki (DataGridView) umożliwiające obserwowanie tego, co się dzieje z graczem.

 

Dodawanie pozostałych formantów interfejsu użytkownika na ekranie

Jeśli poniższe operacje są zbyt skomplikowane, załączam film, na którym pokazuję dodawanie formantów do formularza gry i zmianę ich właściwości.

 

 

Etap 1: Uruchom aplikację Visual Studio i otwórz swoje rozwiązanie.

 

Etap 2: W projekcie SuperAdventure prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję SuperAdventure.cs i wybierz polecenie Open lub View Designer.

 

Etap 3: Tak samo jak w przypadku dodawania etykiet do pozycji Hit Points i Gold musisz przeciągnąć formanty do formularza i zmodyfikować odpowiednie właściwości.

Dodawanie jednego formantu Label

Określ następujące wartości:

Formant Label
TextXY
Select action617531

Dodawanie dwóch formantów ComboBox

Określ następujące wartości:

Formanty Combobox
NameXY
cboWeapons369559
cboPotions369593

 

Dodawanie sześciu formantów Button

Określ następujące wartości:

Formanty Button
NameTextXY
btnUseWeaponUse620559
btnUsePotionUse620593
btnNorthNorth493433
btnEastEast573457
btnSouthSouth493487
btnWestWest412457

 

Dodawanie dwóch formantów RichTextBox

Określ następujące wartości:

Formanty RichTextBox
NameXYWidthHeightReadOnly
rtbLocation34719360105TRUE
rtbMessages347130360286TRUE

 

Dodawanie dwóch formantów DataGridView z grupy Data w obszarze Toolbox

Po wybraniu pozycji DataGridView zostanie wyświetlone menu podręczne zawierające kilka opcji. Usuń zaznaczenie opcji Enable Adding, Enable Editing i Enable Deleting.

Określ następujące wartości:

Formanty DataGridView
NameXYWidthHeight
dgvInventory16130312309
dgvQuests16446312189

 

W przypadku obydwu wystąpień formantów DataGridView należy określić jeszcze poniższe właściwości:

ReadOnly = True

EditMode = EditProgramatically

AllowUsersToAddRows = False

AllowUsersToDeleteRows = False

AllowUsersToResizeRows = False

Enabled = False

MultiSelect = False

RowHeadersVisible = False

 

Podsumowanie

Do naszej gry dodaliśmy kilka nowych typów formantów.

Formanty ComboBox umożliwiają wybieranie broni lub mikstury, które zostaną użyte podczas walki. Formanty RichTextBox pozwalają na wyświetlanie informacji o położeniu gracza i jego statusie. Natomiast formanty DataGridView wyświetlają przedmioty i zadania gracza.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *